પાટણની રાણી રૂદાબાઈ એ સુલતાન બેધરાના કર્યા હતા આ હાલ, જાણો ગુજરાતની રાણીની શૌર્યગાથા.

પાટણની રાણી રૂદાબાઈ, જેમણે સુલતાન બેઘરાની છાતી ચી રીને તેનું હૃદય કાઢી લીધું હતું, અને તેને કર્ણાવતી શહેરની વચ્ચે લટકાવ્યું હતું, અને તેના મસ્તકને અલગ કરીને પાટણ રાજ્યની વચમાં લટકાવી દીધું હતું.

ગુજરાતના કર્ણાવતીના રાજા રાણા વિરસિંહ વાઘેલા ( સોલાંકી), રાજ્ય ઉપર ઘણા ઓટોમાન હુમલાઓ થયા હતા, પરંતુ કોઈને સફળતા મળી ન હતી, સુલતાન બેધરા એ રાણા વીરસિંહ વાઘેલાના બળવાનની સામે 1497 માં સુલતાન બેઘરાએ પાટણ રાજ્ય પર હુ મલો કર્યો. 40,000 થી વધુ સૈનિકો હતા, લ ડાઈમાં અસમર્થ રહેતાં સુલતાન બેઘરાએ પોતાનો જીવ હાથમાં લઈને ભાગી ગયો હતો.

ખરેખર, સુલતાન બેઘરાની ખરાબ નજર રાણી રૂદાબાઈ પર હતી, રાણી ખૂબ જ સુંદર અને રૂપ રૂપનો અંબાર હતી, તે લડાઈમાં રાણીને જીતવા માંગતો હતો અને તેને તેના હરમમાં રાખવા માંગતો હતો. સુલતાને થોડા સમય પછી ફરીથી હુમલો કર્યો.

બીજી વખત રાજ્યનો એક ધીરનાર સુલતાન બેગરા સાથે જોડાયો, અને રાજ્યની બધી ગુપ્ત માહિતી સુલતાને આપી, યુ દ્ધમાં આ વખતે રાણા વીરસિંહ વાઘેલાને સુલતાન દ્વારા છેતર પિંડીથી હરાવામાં આવ્યો, જેથી રાણા વીરસિંહે તે લ ડાઈમાં હાર મળી.

સુલતાન બેધરા રાણી રૂદાબાઇને તેની વાસનાનો શિ કા ર બનાવવા માટે, તેઓ 10,000 થી વધુ લશ્કર સાથે રાણાજીના મહેલમાં જઈ પહોંચ્યા, શાહે તેમના સંદેશવાહક રાણી રૂડા બાઇને પ્રસ્તાવ મૂક્યો,

રાણી રૂદાબાઈએ મહેલ ઉપર એક છાવણી બાંધી હતી. જેમાં 2500 વીરાંગનાઓ તૈયાર હતી, જે લશ્કર પર હુ મલો કરવા સાબદી હતી, રાણી રૂદા બાઇને સંકેત મળતાં જ સુલતાન બેઘરાને મહેલમાં પ્રવેશ માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું.

સુલતાન બેધરા એ કિલ્લાની અંદર આવતાની સાથે જ વાસનામાં આંધળો કરી દીધો, રાણીએ સમય ગુમાવ્યા વિના સુલતાન બેગરાની છાતીમાં એક કટાર ભરાવી દીધી અને ત્યાં શિબિરમાંથી તીર વરસાવવાનું શરૂ કર્યું.

સુલતાન બેઘરાની છાતી ફા ડ યા પછી, મહારાણી રૂદાબાઈએ હૃદય કાઢી કર્ણાવતી શહેરની વચ્ચે લટકી દીધું.

અને … તેના માથાને તેના ધડથી અલગ કરતા, તેણે પાટણ રાજ્યની મધ્યમાં લટકાવી દીધુ. અને ચેતવણી પણ આપી કે જો કોઈ આક્રમણ કરનાર ભારતવર્ષ અથવા હિન્દુ મહિલાઓ પર ખરાબ નજર રાખે છે, તો તેના હાલ આવા જ હશે.

આ યુ દ્ધ પછી, રાણી રૂદાબાઈએ રાજાના કારભારને યોગ્ય હાથોમા સોપ્યો. અને પોતે જળ સમાધિ લીધી, જેથી કોઈ પણ તુર્ક આક્રમણ કરનાર તેમને પ્રદૂષિત ન કરી શકે.

આ દેશ રાણી રૂદાબાઈને સલામ કરે છે, ગુજરાતના લોકોએ તેમના વિશે જાણ્યું જ હશે. એવું કોઈ ક્ષત્રિય અને ક્ષત્રણી નથી, આવા કર્મો કરવાથી આપણા પૂર્વજો અને વિરંગનાય લોકોએ ક્ષત્રિય વંશ રાખ્યો છે અને ધર્મનો બચાવ કર્યો છે.

જય માં ભવાની

– રેખા જાદવ, અમર કથાઓ ગ્રુપની પોસ્ટ.