સિક્કા લેવા ની નાં |
Tags સિક્કા લેવા ની નાં

Tag: સિક્કા લેવા ની નાં

10 રૂપીયાના સિક્કા લેવાની કોઈ ના કહે તો અહિયાં કરો ફરિયાદ,...

10 રૂપીયાના સિક્કા સ્વીકારવાની કોઈ ના કહે તો, જયારે આવું બને ત્યારે ફરિયાદ કરી શકાય છે અને ના કહેવા વાળાને જેલની સજા પણ થઇ...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: