સ્વામી |
Tags સ્વામી

Tag: સ્વામી

યોગીજી મહારાજ ની બોધકથા ‘સ્વામી, સીધું લ્યો’ પણ સ્વામીનું જ વાંકુ...

એક ગામમાં એક વહીવટદાર હતા.તેમણે તેમના જમાદારને કહ્યું: 'હરિજનવાસમાં જઈને હરિજનો ને તેડી લાવ' આમ આજ્ઞા કરી. જમાદાર કહેવા ગયો. એણે કમરે સરકારી પટ્ટો બાંધ્યો હતો....

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: