emergency first aid |
Tags Emergency first aid

Tag: emergency first aid

કોઈ પણ કારણથી બેભાન થયા હોય તો તેને ૨ મિનિટમાં આ...

બેભાન થયા હોય ત્યારે તરત શું કરવું, બેભાન વ્યક્તિને ભાનમાં કેવી રીતે લાવવી. જો કોઈ વ્યક્તિ હ્રદય, એનીમિયા, De hydration, Low Blood Pressure, Emotional Stress...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: